Een kennismaking met de Baha'i Visie

Plant in de tuin van uw hart slechts de roos der liefde ... 
Bahá’u’lláh

Bahai Visie

Het Geloof van Bahá’u’lláh

Shoghi Effendi: Het Geloof dat door Bahá’u’lláh omstreeks het midden van de 19-de eeuw in Perzië werd gevestigd, heeft als gevolg van de opeenvolgende verbanningen van zijn Stichter, resulterend in Diens verbanning naar de Turkse strafkolonie van Akka, en Zijn uiteindelijke dood en ter aarde bestelling in de nabijheid daarvan, zijn permanente geestelijk centrum in het Heilige Land gevestigd ...

Lees meer

Bahai Visie

Enkele Bahá’í Principes

‘Abdu’l-Bahá: Het zoeken naar de Waarheid - De mens moet zich losmaken van elk vooroordeel en van de gevolgen van zijn eigen verbeelding, zodat hij in staat is onbelemmerd naar de waarheid te zoeken. In alle religies is er één waarheid en hierdoor kan de eenheid in de wereld worden verwezenlijkt. Alle mensen hebben één fundamenteel geloof gemeen. Daar de waarheid ...

Lees meer

Bahai Visie - Gebeden

Bahá’í Gebeden

Bahá’u’lláh: Zing, o Mijn dienaar, de verzen Gods die gij hebt ontvangen, gelijk aangeheven door hen die Hem nabij zijn, opdat de zoetheid van uw melodie uw ziel mag doen ontbranden en het hart van alle mensen mag aantrekken. De rondwarende engelen van de Almachtige zullen alom de geur verspreiden van de woorden van eenieder die in de stilte van zijn kamer ...

Lees meer

Bahai Visie - Vreugde & Verdriet

Vreugde & Verdriet

‘Abdu’l-Bahá: Vreugde geeft ons vleugels! In tijden van vreugde neemt onze kracht toe, is ons verstand scherper, en ons begrip minder vertroebeld. Wij lijken de wereld beter aan te kunnen en ons overal nuttig te kunnen maken. Maar wanneer droefenis ons deel is, worden wij zwak, onze kracht vloeit uit ons weg, ons bevattingsvermogen wordt kleiner en ons verstand raakt versluierd. De gebeurtenissen van het leven lijken aan onze greep te ontsnappen ...

Lees meer

Bahai Visie

Vriendelijkheid

‘Abdu’l-Bahá: Wanneer een mens zijn gelaat tot God keert, vindt hij overal zonneschijn. Alle mensen zijn zijn broeders. Laat vormelijkheid er niet de oorzaak van zijn dat u koel en afstandelijk lijkt, wanneer u vreemden uit andere landen ontmoet. Kijk niet naar hen alsof u hun ervan verdenkt boosdoeners, dieven of barbaren te zijn. U acht het noodzakelijk om zeer voorzichtig te zijn en uzelf ...

Lees meer

Bahai Visie - Deugden

Deugden

Bahá’u’lláh: Eerlijkheid, deugdzaamheid, wijsheid en een godvruchtig karakter dragen bij tot de verheffing van de mens, terwijl oneerlijkheid, misleiding, onwetendheid en huichelarij leiden tot zijn vernedering. Bij Mijn leven! De mens onderscheidt zich niet door versierselen of rijkdom, doch eerder door ...

Speel: Deugden-spel

Bahai Visie - Universele Vrede

Universele Vrede

De leringen van Bahá’u’lláh zijn veelomvattend en betreffen thema’s als de aard en het doel van openbaring, de inherente waardigheid van de mens, het aankweken van geestelijke kwaliteiten, en de interacties van de mens met de wereld der natuur. De Bahá’í-geschriften bevatten daarnaast talrijke verwijzingen naar universele vrede — “het hoogste doel der mensheid” — als ook uiteenzettingen van de sociale principes die ...

Lees meer

Bahai Visie - Mensenrechten

Mensenrechten

De artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geven inderdaad de sociale en ethische principes van het Bahá’í-geloof weer. In 1947 overhandigden bahá’ís hun aanbevelingen aan de nieuwgevormde Commissie voor de Mensenrechten. Steeds wanneer door de Verenigde Naties overeenkomsten werden aanvaard waarin de artikelen van de Verklaring werden geïmplementeerd, zorgden bahá’í-gemeenschappen in de hele wereld voor de vertaling en verspreiding van ...

Lees meer

Bahai Visie - Racisme

Racisme

Racisme zit niet in de huid, maar in het hoofd. De genezing van raciaal vooroordeel, xenofobie en intolerantie moet daarom in de eerste plaats en vooral gericht zijn op de mentale illusies die gedurende duizenden jaren valse denkbeelden van superioriteit en inferioriteit onder mensen hebben aangewakkerd. Aan de wortel van deze intolerantie ligt het foutieve idee dat ...

Lees meer 

Bahai visie op Emancipatie

Emancipatie

Tegenwoordig dienen vragen van het allergrootste belang zich bij de mensheid aan, vragen die eigen zijn aan deze stralende eeuw ... Een van die vragen betreft de rechten van de vrouw en haar gelijkwaardigheid aan de man. In vervlogen tijden werd aangenomen dat ...

Lees meer

Onderwijs

Onderwijs

Dat het onderwijs en de opleiding van vrouwen en meisjes van cruciaal belang is voor het welzijn en de ontwikkeling van gemeenschappen en naties, is definitief vastgesteld. De voordelen van een dergelijke ...

Lees meer

Bahai Visie - Wetenschap

Wetenschap

‘Abdu’l-Bahá: Bedenk wat de mens onderscheidt van al het geschapene en hem tot een uniek schepsel maakt. Is dat niet zijn denkvermogen, zijn verstand? Zal hij daarvan geen gebruik maken bij het bestuderen van godsdienst? Ik raad u aan: weeg alles wat u als godsdienst wordt aangeboden nauwgezet in de balans van rede en wetenschap. Als het die test doorstaat ...

Lees meer

Bahai Visie - Evolutie

Evolutie

Onze relatie tot de wereld der natuur kan worden vergeleken met die van een embryo in de moederschoot. Het stoffelijke universum is de ruimte waarin wij onze aangeboren mogelijkheden ontwikkelen. Hier kweken wij de vaardigheden en kwaliteiten aan voor de geestelijke en materiële vooruitgang van de mensheid en de voortgaande reis van onze eigen ziel na de ...

Lees meer

Bahai Visie - Duurzaamheid

Duurzaamheid

Tegen de achtergrond van klimaatverandering, achteruitgang van de leefomgeving en de verlammende extremen van rijkdom en armoede, is de transformatie van een cultuur van onbeteugeld consumentisme naar een cultuur van duurzaamheid op gang gekomen, grotendeels door de inspanningen van burgerorganisaties en regeringsinstellingen wereldwijd. Naast verstandig beleid en ‘groenere technologie’ is ...

Lees meer

Bahai visie dieren

Dieren

‘Abdu’l-Bahá: Onderwijs uw kinderen vanaf hun vroegste jeugd om oneindig vriendelijk en liefdevol voor dieren te zijn. Als een dier ziek is, laat de kinderen dan proberen het te genezen, als het ...

Lees meer

Bahai Visie - Progressieve Openbaring

Progressieve Openbaring

‘Abdu’l-Bahá: Vanaf Adam’s dagen tot nu, werden de religies van God geopenbaard, de ene volgde op de andere, en elk van hen vervulde haar gepaste functie, bracht de mensheid weer tot leven, en bood onderricht en verlichting. Zij bevrijdden de volkeren uit de duisternis van de wereld der natuur en leidde hen binnen in het licht van het Koninkrijk. Telkens als ...

Lees meer

Bahai Visie - Geloof & Rede

Geloof & Rede

Geloof en rede zijn eigenschappen van de menselijke ziel waarmee inzichten en kennis worden verworven over de stoffelijke en geestelijke dimensies van het bestaan. ‘Abdu’l-Bahá verklaart: “Met geloof wordt bedoeld, ten eerste, bewuste kennis, en ten tweede, het verrichten van goede daden.” Hij beschrijft rede als “het belangrijkste vermogen van de mens” en merkt op ...

Lees meer

Bahai Visie - Meditatie

Meditatie

Het vermogen van meditatie is een onderscheidend kenmerk van een menselijk wezen. Menselijk vooruitgang — geestelijk, materieel of sociaal — zou zonder reflectie en overdenking onmogelijk zijn. Bahá’u’lláh verklaart: “De bron van ambachten, wetenschap en kunst is het vermogen van reflectie.” De Bahá’í-geschriften schrijven geen vaste ...

Lees meer

Bahai Visie - God

God

God, de Schepper van het universum, is al-wetend, al-liefhebbend en al-genadig. Zoals de zon de aarde beschijnt, zo beschijnt het licht van God de gehele Schepping. “Zoals de zon het aardse fruit doet rijpen, en leven en warmte schenkt aan alle levende wezens, zo beschijnt de Zon van Waarheid alle zielen, en vult hen met het vuur van ...

Lees meer

Bahai Visie - Centrale Figuren

Centrale Figuren

Halverwege de 19e eeuw — een van de meest turbulente periodes in de wereldgeschiedenis — verklaarde een jonge koopman dat Hij de drager was van een boodschap die bestemd was om het leven van de mensheid te veranderen. Terwijl Zijn land, Iran, in moreel verval verkeerde, veroorzaakte Zijn boodschap enthousiasme en hoop in alle segmenten van de samenleving en ...

Lees meer

Bahai visie op religie

Religie

‘Abdu’l-Bahá: Er zijn vele religies, maar de werkelijkheid van religie is één. De dagen zijn talrijk maar de zon is één. Er zijn vele fonteinen, maar de bron is één. Er zijn vele takken, maar de boom is één.

Lees meer

Bahai visie op de Mens

De Mens

‘Abdu’l-Bahá: U behoort tot de wereld van zuiverheid en bent niet tevreden met het leven van een dier, uw dagen doorbrengend met eten, drinken en slapen. U bent waarlijk mens! Uw gedachten en ambities zijn gericht op het verwerven van menselijke volmaaktheden. U leeft om ...

Lees meer

Bahai Visie

Het delen van de Bahá’í Visie

In de loop der tijd ontdekken steeds meer mensen in de leringen van Bahá’u’lláh een bezielende visie op een betere wereld en een bron van diepgaande inzichten in de principes die sturing moeten geven aan de inspanningen die de realisatie ervan beogen. Velen besluiten ...

Lees meer

Voortreffelijkheid

Voortreffelijkheid

Bahá’u’lláh: Hoed u, o volk van Bahá, dat u niet de wegen bewandelt van hen wier woorden verschillen van hun daden. Span u in dat u in staat mag zijn de tekenen Gods bekend te maken aan de volkeren der aarde, en Zijn geboden te weerspiegelen. Laten uw daden een gids zijn voor de gehele mensheid, want ...

Lees meer

Bahai visie op Muziek

Muziek

Bahá’u’lláh: Wij hebben u toegestaan naar muziek en zang te luisteren. Waak er evenwel voor dat u door ernaar te luisteren de grenzen van welvoeglijkheid en waardigheid niet overschrijdt. Laat uw vreugde de vreugde zijn die voortkomt uit ...

Lees meer

Bahai Visie - Organisatie

Organisatie

Op nationaal niveau worden de zaken van de Nederlandse Bahá’í-gemeenschap beheert door de Nationale Geestelijke Raad, een uit negen gekozen leden bestaand college dat de verantwoordelijkheid draagt om de activiteiten van plaatselijke geestelijke raden en individuele leden van de Bahá’í-gemeenschap te leiden, te coördineren en ...

Lees meer

Bahai Visie - Politiek

Politiek

Leden van de Bahá’í-gemeenschap, waar zij zich ook bevinden, vermijden deelname aan partijpolitiek of het zich inlaten met de politieke relaties tussen regeringen, en onthouden zich te allen tijde van betrokkenheid in de strijd om wereldlijke macht. Zij hebben deze weg gekozen in overeenstemming met de leringen van hun Geloof, opdat zij hun aandacht kunnen richten op ...

Lees meer

Consultatie

Consultatie

Bahá’u’lláh: Niemand kan zijn ware rang bereiken anders dan door zijn rechtvaardigheid. Geen enkele macht kan bestaan, anders dan door eenheid. Welzijn en voorspoed kunnen niet anders worden bereikt dan door middel van ...

Lees meer

Bahai Visie - Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid

Bahá’u’lláh: O Zoon van Geest! Het meest geliefde in Mijn ogen is Rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en ...

Lees meer

Klimaatverandering

Klimaatverandering

Een van de meest urgente problemen van de mensheid in de huidige eeuw is hoe een groeiende, zich snel ontwikkelende en nog niet verenigde wereldbevolking op een rechtvaardige manier in harmonie kan leven met de planeet en haar eindige hulpbronnen. Er zijn nu eenmaal ...

Lees meer

Bahai visie

Economische Solidariteit

‘Abdu’l-Bahá: Een ieder van u moet veel aandacht hebben voor de armen en hen bijstaan. Organiseer u in een poging om hen te helpen en te voorkomen dat de armoede toeneemt. Het grootste middel voor preventie ...

Lees meer

Bahai Pelgrimsreis

Pelgrimsreis

Vanouds ondernemen volgelingen van verschillende religies reizen naar bepaalde vereerde locaties die deel uitmaken van hun geestelijk erfgoed. Voor hen is zo’n pelgrimstocht een uitdrukking van hun toewijding en een tastbare weergave van de spirituele reis waaraan zij ooit zijn begonnen. Ook bahá’ís gaan op pelgrimsreis en ...

Lees meer

Vasten

Vasten

Gedurende de gehele geschiedenis der mensheid is vasten een belangrijk onderdeel van godsdienst geweest. Veel van de Manifestaties van God hebben op een bepaald moment in hun leven een periode van meditatie en vasten doorgemaakt, waarin zij ...

Lees meer

Bahai Visie

Wederzijds Respect

Alle mensen hebben het recht op vrijheid van geweten en geloof, het recht om die overtuigingen tot uitdrukking te brengen, en de plicht om dezelfde rechten van anderen te eerbiedigen. Zij kunnen elkaar dan met wederzijds respect tegemoet treden en ...

Lees meer

Baha'i Visie

Bahá’í Heilige Dagen

Naast de zeven heilige dagen die in de Kitáb-i-Aqdas worden verordend, werd in de tijd van Bahá’u’lláh ook de dag van het Martelaarschap van de Báb als heilige dag herdacht en in vervolg hierop voegde ‘Abdu’l-Bahá de herdenking van de Hemelvaart van Bahá’u’lláh toe, waardoor hij het totaal op negen heilige dagen bracht. Twee andere gedenkdagen die in acht worden ...

Lees meer

Het Individu

Het Individu

We leven vandaag in een unieke periode in de geschiedenis. Naarmate de mensheid uit haar kindertijd tevoorschijn treedt en haar collectieve volwassenheid nadert, wordt de behoefte aan een nieuw begrip van de relaties tussen het individu, de gemeenschap en de instellingen van de samenleving steeds ...

Lees meer

Visie

Bahá’í

Een bahá’í is iemand die … tracht een steeds beter begrip te verkrijgen van Bahá’u’lláh’s leringen en deze toepast op de behoeften van de samenleving; zich inzet voor de welvaart van allen, erkent dat het welzijn van individuen berust op het welzijn van de samenleving als geheel; een loyale burger ...

Lees meer